Regulamin sklepu internetowego KamamiSklep internetowy działający pod adresem www.kamami.pl prowadzony jest przez BTC Korporacja sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Lwowskiej 5, 05-120 Legionowo, NIP: 5361968139, REGON: 52405601200000, zwany „sprzedawcą” lub „sklepem”.

Kontakt ze sprzedawcą można uzyskać:

 1. pod numerem telefonu: +48 22 767 36 20

 2. korzystając z adresu poczty elektronicznej – sprzedaz@kamami.pl

 3. poprzez formularz kontaktowy w zakładce „kontakt z nami”.

§1 Postanowienia ogólne

Ustala się następujące znaczenie dla słów:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.

 3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Kategoria ta nie dotyczy klientów mających swoją siedzibę lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium rzeczpospolitej polskiej.

 5. Towar, produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

 7. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kamami.pl, za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

 9. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie klientowi składania zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się klienta w sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu sklepu na stronach produktowych.

 10. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu pomiędzy składającym zamówienie jako kupującym a sklepem jako sprzedawcą.

 11. Każdy klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

 12. Klient może dokonać subskrypcji newslettera sklepu, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i usługach sklepu. Aby zapisać się na newsletter klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się na stronie internetowej sklepu, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. Z newslettera można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu klient jest proszony o przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail sklepu: sprzedaz@kamami.pl lub wybranie linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.

§2 Warunki techniczne składania zamówień

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług sklepu:

  • podłączenie do internetu,

  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka,

  • aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

  • włączona obsługa cookies i java script

  • program do odczytu plików formatu pdf.

 2. W razie korzystania przez klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.

§3 Rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie jest nieodpłatna i nieobowiązkowa.

 2. Rejestracja w sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny regulamin sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówień klienta. Rejestracji konta można dokonać także przez odznaczenie odpowiedniego okienka w procesie składania zamówienia. Na adres e-mail klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy klientem a sklepem.

 3. Po zarejestrowaniu się w sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku klienta.

 4. W celu usunięcia konta klienta ze sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: sprzedaz@kamami.pl z podaniem danych identyfikujących klienta aktualnie zarejestrowanego w sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 5. Sklep dopuszcza składanie zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w sklepie. W tym celu klient każdorazowo w procesie składania zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zamówienia.

 6. Brak rejestracji w sklepie oznacza brak posiadania konta klienta, które umożliwia m.in. Dostęp do automatycznego śledzenia zamówienia, historii zamówień, czy uprawnia, aby brać udziałów ogłaszanych akcjach promocyjnych przez sklep.

§4 Zamówienia

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 2. Klient, składając zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów w sklepie. Proces zamawiania produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez stronę produktową. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania konta. Zmiany danych dostawy są możliwe tylko przez krótki okres po złożeniu zamówienia. W momencie kiedy zamówienie otrzymało status "Wysłany", nie ma już możliwości zmiany adresu dostawy. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „zamawiam i płacę”) klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zamówienia.

 3. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia zamówienia (przycisk „zamawiam i płacę”) klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści sklep, umowa nie zostanie zawarta.

 4. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru nip (lub równoważnego numeru dla rozliczeń podatkowych w przypadku klientów z zagranicy) oraz pełnych danych rozliczeniowych do faktury przy składaniu zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako konsument.

 5. Ocena czy klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o oświadczenie klienta złożone w toku zamawiania produktów. Przyjmuje się, że klienci będący przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru CEIDG, którzy przy składaniu zamówienia nie wskazali niezawodowego charakteru zamówienia, dokonują zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, w związku z jej zawodowym charakterem, chyba, że coś innego będzie wynikało z okoliczności umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności tego klienta odzwierciedlonym w CEIDG. Ocena taka nie dotyczy klientów o statusie przedsiębiorcy z siedzibą za granicą, gdyż nie będą oni zgodnie z przepisami prawa posiadać statusu przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

 6. W celu złożenia zamówienia klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w sklepie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do koszyka.

  UWAGA! Każde pojedyncze zamówienie jest realizowane oddzielnie. Klient nie ma możliwości połączenia wielu zamówień

 7. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do zamówienia spośród ilości danego produktu dostępnego dla zamówień, chyba, że co innego wynika wprost ze strony produktowej. Po przejściu do koszyka otrzyma podsumowanie wybranych produktów.

 8. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia klienta, sklep zawiadomi o tym fakcie klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa powyżej, klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:

  • Częściową realizacją - wybór przez klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów;

  • Anulowania całości zamówienia (odstąpienie).

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwróci klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez klienta w formularzu zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, zamówienie zostanie anulowane w części produktów niedostępnych.

§5 Cena produktów oraz formy płatności

 1. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.

 2. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych w sklepie za pośrednictwem:

  • Firmy kurierskiej (Poczta Polska, InPost, GLS),

  • Paczkomatów InPost.

 3. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego zamówienia. W przypadku wysyłek zagranicznych, dostępna jest dostawa wyłącznie przez firmę kurierską.

 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów w zależności od zamówionego towaru i wyboru klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu zamówienia.

 5. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności za produkty:

  • Pobranie - opłata za towar w chwili odbioru przesyłki od kuriera,

  • Przedpłata tradycyjnym przelewem bankowym - realizacja zamówienia po otrzymaniu wpłaty na koncie bankowym firmy. Dane do przedpłaty przesyłamy e-mailem po sprawdzeniu stanów magazynowych w godzinach pracy biura (Pon. - Pt. od 8:00 do 16:00),

  • Przedpłata przelewem natychmiastowym, Blikiem oraz kartą płatniczą przez serwis Przelewy24.pl - przedpłata w tej formie realizowana jest przez Paypro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014,

  • Istnieje także możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności. Aby z niej skorzystać, należy skontaktować się z działem sprzedaży.

 6. Dla zamówień z miejscem dostawy poza terenem polski, dostępne są także płatności w walucie euro, realizowane wyłącznie w opcji płatności elektronicznych poprzez serwis PayPal oraz przedpłaty przelewem bankowym na konto bankowe sklepu. Dla dostaw zagranicznych sklep nie udostępnia płatności za pobraniem.

 7. Na stronie internetowej sklepu klient może dokonać zmiany waluty z euro na złote i na odwrót, z założeniem, że za dane zamówienie płaci w jednej walucie. Zmiany można dokonać przez wybranie opcji waluty w górnej lewej zakładce strony.

 8. W razie dokonania zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego zamówienia w ciągu siedmiu (7) dni, zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.

 9. Wydanie zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, chyba, że w toku zamawiania klient jest informowany o dłuższym terminie realizacji z uwagi konieczność sprowadzenia towaru. Realizacja zamówień odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty klienta (co nie dotyczy zamówień w opcji płatności za pobraniem, gdy zamówienie jest realizowane od momentu jego potwierdzenia przez e-mail przez sklep w sposób z § 4 ust. 3 regulaminu).

 10. W przypadku niektórych produktów lub osiągnięcia określonej wartości zamówienia, koszt dostawy ponosi sklep, o czym klient jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia informowany.

 11. W przypadku kiedy klient wpłaci kwotę większą niż wynika to bezpośrednio z zamówienia, sklep niezwłocznie zwróci nadpłatę kupującemu, tylko i wyłącznie kiedy wysokość nadpłaty przekracza 5,00 PLN.

§6 Reklamacje

UWAGA! Towar reklamowany powinien być opatrzony plombą z logiem Kamami oraz zaznaczoną datą sprzedaży. Nie należy jej usuwać, jest ona potwierdzeniem wydania towaru ze sklepu Kamami.

W celu złożenia reklamacji prosimy o skorzystanie z elektronicznego formularza.

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi sprzedawcy za dostarczenie wadliwych produktów w transakcjach z podmiotem profesjonalnym jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty. Wszelkie uwagi dotyczące  niezgodności między stanem faktycznym otrzymanego towaru a umową sprzedaży (m. in. niezgodność ilościowa, jakościowa, prawna) mogą być zgłaszane w formie pisemnej nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towary bez wad fizycznych oraz prawnych.

 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.

 4. Przyjmuje się, że rzecz posiada wadę fizyczną, jeżeli:

 • zmniejszona jest jej wartość

 • zmniejszona jest jej użyteczność ze względu na oznaczony w umowie cel albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy;

 • nie ma właściwości, o których kupujący był zapewniony przez sprzedawcę;

 • jest niekompletna

 1. Przyjmuje się, że rzecz posiada wadę prawną, jeżeli:

 • rzecz nie jest własnością sprzedającego;

 • jest obciążona prawem lub prawami osoby trzeciej.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu otrzymania przesyłki. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

 2. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową i zażądać jednego z czterech działań:

  a) wymiany towaru na nowy;

  b) naprawy towaru;

  c) obniżenia ceny;

  d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 3. Wybór żądania zależy od Klienta. sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

  a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

  b) charakter wady – istotna czy nieistotna;

  c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 1. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:

  a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy

  albo

  b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

 2. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

 3. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

 4. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie lub poprzez formularz on-line. Należy w piśmie opisać zauważoną wadę. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail sprzedaz@kamami.pl lub poprzez formularz on-line dostępny na stronie: Link do formularza on-line

 5. Na sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 6. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

 1. Reklamowany towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub jego niezgodności z umową. Prosimy pamiętać, by wraz z przesyłką reklamacyjną dostarczyć nam opis przyczyn reklamacji oraz dokument zakupu (kserokopia). Adres wysyłki: BTC Korporacja - SERWIS, ul. Lwowska 5, 05-120 Legionowo.

 2. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez sprzedawcę w przypadku, gdy reklamacja okaże się być zasadna, t.j. gdy wada towaru wystąpiła nie z winy Klienta. W przeciwnym razie, koszty naprawy i odesłania reklamowanego towaru pokrywa Klient.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 oraz DzU z 2020 r., poz. 287), Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Dotyczy to Klientów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami)

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
  WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 2. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.

 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Sprzedawca umożliwia wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: sprzedaz@btc.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane pocztą na adres: BTC Korporacja, ul. Lwowska 5, 05-120 Legionowo. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta tylko w przypadku kiedy zwrot dotyczy całości zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy przez nas oferowany). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i wysyłki.

 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 3. Klient ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie na adres: BTC Korporacja, ul. Lwowska 5, 05-120 Legionowo lub przekazanie osobiście towaru przed jego upływem.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w przypadku:

 • gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • gdy umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 • w przypadku dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§8 Utylizacja nieodebranego towaru

Przysłany do nas w ramach reklamacji towar należy odebrać w ciągu 30 dni od momentu poinformowania Klienta przez dział reklamacji o gotowości do odbioru. Odbiór (lub odesłanie) towaru następuje w sposób indywidualnie ustalony z Klientem. Po upływie 30 dni towar zostanie zutylizowany.

§9 Ochrona danych osobowych

Sklep www.kamami.pl respektuje prawo do prywatności użytkowników. Poniżej przedstawiamy zasady, którymi kierujemy się i których bezwzględnie przestrzegamy na wszystkich podstronach naszego serwisu. Podstawowe zasady, którymi się kierujemy:

 • Dane użytkownika, które gromadzimy, są zdobywane wyłącznie w sposób legalny. Składają się na nie informacje zawarte w cookies, podane przez użytkownika w formularzach oraz w logach sporządzanych przez serwer. Służą one do celów statystycznych oraz identyfikacyjnych.

 • Użytkownikom naszego serwisu nie przesyłamy bez ich zgody żadnych materiałów reklamowych lub informacyjnych.

 • Zgromadzone dane o użytkownikach nie są udostępnianie osobom trzecim, ani odsprzedawane jakimkolwiek firmom lub osobom prywatnym.

 • Każdy użytkownik może usunąć lub zmienić udostępnione nam dane personalne.

 • Wszelkie dodatkowe informacje na temat Polityki prywatności i cookies znajdziesz na stronie https://kamami.pl/content/8-polityka-cookies

§10 Ebooki

Na stronie Kamami.pl możesz kupić nie tylko książki w wersji papierowej ale także w wersji elektronicznej w formacie PDF. Łatwo rozpoznasz książki PDF, są one oznaczone logiem Ebook, również na końcu każdego tytułu jest umieszczona w nawiasie informacja wskazująca na elektroniczny format książki.

Każdy zakupiony Ebook jest oznaczony imieniem i nazwiskiem Kupującego. 

Zakupione i opłacone Ebooki będą dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta.
Po dokonaniu zakupów zaleca się zapisywanie Ebooków przez Klienta na nośniku pamięci.
Kamami.pl nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania plików EBOOK na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.

Książki w formie elektronicznej nie podlegają zwrotowi.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jak pobrać opłaconego Ebooka?

Po złożeniu zamówienia otrzymasz maila z potwierdzeniem, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie oraz maila z informacją kiedy i jak pobrać zakupionego Ebooka.

W przypadku płatności dokonanej zwykłym przelewem bankowym lub za pobraniem, Ebook można będzie pobrać po zaksięgowaniu przez nas wpłaty.

Po dokonaniu wpłaty otrzymasz maila z informacją, że Twój Ebook jest gotowy do pobrania.

Linki do e-booków dla klientów zarejestrowanych (którzy się zalogowali podczas składania zamówienia) znajdują się na stronie "Historia zamówień".

Linki do e-booków dla klientów niezarejestrowanych (którzy złożyli zamówienie jako Gość - bez zalogowania) znajdują się w sekcji "Śledzenie Zamówienia".


Zasady korzystania z Ebooków

Wszystkie Ebooki oferowane przez sklep internetowy Kamami.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

 • rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;

 • utrwalania lub zwielokrotniania Ebooków w celu ich rozpowszechniania;

 • komercyjnego wykorzystywania Ebooków w jakikolwiek sposób.


Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Ebooków w sposób niezgodny z prawem oraz regulaminem.

W celu ochrony plików przed rozpowszechnianiem każda strona pliku PDF jest oznaczona znakiem wodnym w postaci imienia i nazwiska zamawiającego oraz jego adresu e-mail.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Na każde zrealizowane zamówienie wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez klienta adres poczty elektronicznej. Po wystawieniu faktury VAT, klient nie ma możliwości zmiany danych nabywcy. Akceptacja regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy klientem i sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.